Kort en leesbaar

Huurvoorwaarden

De Zuivere Noot en Huurder verklaren een overeenkomst te zijn aangegaan betreffende huur van een strijkinstrument en accessoires omschreven zoals aangegeven op de website van De Zuivere Noot, hierna te noemen “Instrument”, inclusief strijkstok, kist/hoes, schoudersteun/pinhouder en hars, waarbij onderstaande algemene voorwaarden van toepassing zijn.

  1. De huurtermijn zal starten nadat de identiteit van Huurder is vastgesteld en betaling van de eerste huurtermijn en borg zijn ontvangen. De minimale huurtermijn is drie (3) maanden;
  2. De Zuivere Noot behoudt zich het recht voor een passende borg voor het Instrument in rekening te brengen, ook indien dit afwijkt van wat op de website hierover is aangegeven. De Zuivere Noot retourneert de borg na inlevering van het instrument, indien na inspectie door De Zuivere Noot geen gebreken zijn geconstateerd;
  3. Twee (2) weken voordat de huurtermijn afloopt, ontvangt Huurder een factuur voor de nieuwe huurtermijn van minimaal drie (3) maanden. Indien Huurder het instrument wil blijven huren, dient de betreffende huurtermijn uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur voldaan te worden met vermelding van het factuurnummer;
  4. De huurprijs bevat ook een verzekering voor gebruiks schade en onderhoud zoals wordt aangeboden door De Zuivere Noot. Vervaning van versleten (dus niet gebroken) snaren en krassen (beschadiging oppervlakte) worden gedekt. Vervanging van andere onderdelen dan hierboven genoemd of andere schade, zijn volledig voor rekening van Huurder;
  5. Huurder dient het gehuurde Instrument in goede staat te houden. Indien zich onverhoopt een schade voordoet dient de Huurder dit direct te melden aan De Zuivere Noot;
  6. Bij beëindiging van de overeenkomst dient Huurder zorg te dragen dat het Instrument uiterlijk op de laatste dag van de huurtermijn is ontvangen door De Zuivere Noot, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met De Zuivere Noot. Eventuele kosten voor verzending zijn voor rekening van Huurder. Indien, bij beëindiging van de huurovereenkomst, het Instrument niet tijdig is ontvangen door De Zuivere Noot, behoudt de Zuivere Noot zich het recht om de maanden waarin Instrument niet in bezit is van De Zuivere noot per maand te facturen aan Huurder. Indien een instrument voor het einde van een huurtermijn wordt ingeleverd vindt er geen restitutie plaats van de resterende dagen van de huurtermijn, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen tussen Huurder en De Zuivere Noot;
  7. Na ontvangst van het Instrument door De Zuivere Noot ontvangt Huurder een bevestiging per e-mail dat het Instrument is ontvangen en de huurovereenkomst is beëindigd;
  8. De Zuivere Noot is niet aansprakelijk voor schade geleden door Huurder of derden i.v.m. gebruik of bewaring van het Instrument;
  9. Huurder huurt Instrument voor eigen gebruik en zal niet onderverhuren;
  10. Huurder is verplicht De Zuivere Noot direct te informeren indien er wijzigingen van het adres, telefoonnummer of e-mailadres van Huurder van toepassing zijn.